Giỏ hàng
9 ĐIỂM MỚI VỀ PCCC CHO NHÀ Ở VÀ CHÀ CHUNG CƯ (Cập nhật ngày 01/12/2023)

9 ĐIỂM MỚI VỀ PCCC CHO NHÀ Ở VÀ CHÀ CHUNG CƯ (Cập nhật ngày 01/12/2023)

1/ SỬA ĐỔI PHẠM VI ÁP DỤNG

 

Chung cư và nhà ở tập thể có chiều cao PCCC không quá 150m và không quá 3 tầng hầm;

Nhà ở riêng lẻ cao từ 7 tầng trở lên (hoặc có chiều cao PCCC từ 25m trở lên); hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên; hoặc có nhiều hơn 1 tầng hầm đến 3 tầng hầm.

2/ SỬ DỤNG VÁCH NGĂN CHÁY LOẠI 1 ĐỂ NGĂN KHÓI

Tại tất cả các sàn tầng hầm, ít nhất phải có một lối vào buồng thang bộ thoát nạn đi qua sảnh ngăn khỏi được ngăn cách với không gian xung quanh bằng vách ngăn cháy loại 1. (hiện nay chỉ yêu cầu sử dụng tường ngăn chảy loại 2).

Các nhà nhóm F1.2, F1.3, F2, F3, F4 có chiều cao PCCC dưới 28m nếu không bố trí được lối đi riêng ra bên ngoài thì lối vào buồng thang bộ chung từ các tầng hầm phải đi qua khoang đệm với giải pháp bao che giống như khoang đệm ngăn cháy loại 1 và phải có vách ngăn cháy loại 1 ngăn cách với phần còn lại của buồng thang bộ.

3/ KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 LỐI RA THOÁT NẠN TỐI THIỂU LÀ 7M

Khoảng cách giữa hai lối ra thoát nạn được đo theo đường thẳng nối giữa hai cạnh xa nhất của chúng và phải lớn hơn hoặc bằng 07m.

Trường hợp khoảng cách này nhỏ hơn 07m thì khoảng cách giữa hai lối ra thoát nạn được đo theo đường thẳng nối giữa hai cạnh gần nhất của chúng.

4/ NHÀ TỪ 3 TẦNG TRỞ XUỐNG HOẶC CÓ CHIỀU CAO PCCC TỪ 9M TRỞ XUỐNG

Được sử dụng cầu thang bộ loại 2 để thoát nạn khi bảo đảm điều kiện người trong nhà có thể thoát ra lối thoát nạn khẩn cấp hoặc lên được sân thượng thoáng khi có cháy.

Thang bộ loại 2 phải được ngăn cách với khu vực tầng hầm (nếu có) bằng vách ngăn cháy loại 2....

5/ NHÀ CÓ CHIỀU CAO PCCC KHÔNG QUÁ 15M

Diện tích mỗi tầng đang xét ≤ 300m2:

Số người lớn nhất trên mỗi tầng s 20 người

Không được để xe cơ giới, kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài

6/ NHÀ CÓ CHIỀU CAO PCCC TỪ TRÊN 15-21M

Diện tích mỗi tầng đang xét s 200m2:

Số người lớn nhất trên mỗi tầng s 20 người

Không được để xe cơ giới, kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài

Các khu vực có công năng đang xét được bảo vệ bằng chữa cháy tự động.

Trường hợp không thể trang bị chữa cháy tự

động thì thay thế bằng hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà (ưu tiên sử dụng đầu báo cháy khói);

7/ NHÀ CÓ ĐỘ CAO PCCC TỪ 21- 25M

Diện tích mỗi tầng đang xét s 150 m2

Số người lớn nhất trên mỗi tầng s 15 người;

Không được để xe cơ giới, bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà;

Nhà được bảo vệ bằng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

Người trong nhà có thể thoát ra ngoài nhà qua lối thoát nạn khẩn cấp với các thiết bị hỗ trợ thoát nạn; hoặc lên được sân thượng thoáng khi có cháy

Các lối ra thoát nạn của các gian phòng và từ mỗi tầng phải tuân thủ yêu cầu của quy chuẩn an toàn cháy cho nhà và công trình

8/ NHÀ CÓ ĐỘ CAO PCCC TỪ 28-50M ĐƯỢC DÙNG THANG BỘ LOẠI 3 LÀM LỐI THOÁT NẠN

 

Diện tích mỗi tầng đang xét ≤ 200m2:

Số người lớn nhất trên mỗi tầng s 20 người

Không được để xe cơ giới, kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài

Các khu vực có công năng đang xét được bảo vệ bằng chữa cháy tự động

Trường hợp không thể trang bị chữa cháy tự động thì thay thế bằng hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà (ưu tiên sử dụng đầu báo cháy khói)

9/ QUY ĐỊNH CHIỀU RỘNG BẢN THANG BỘ DÙNG ĐỂ THOÁT NẠN

 

Chiều rộng bản thang bộ dùng để thoát người không được nhỏ hơn chiều rộng tính toán hoặc chiều rộng của bất kỳ lỗi ra thoát nạn nào trên nó và không nhỏ hơn:

1,2m: với nhà nhóm F1.1 có tổng số người thoát nạn qua thang này lớn hơn 15 người từ mỗi tầng; 1m: với nhà nhóm F1.1 có tổng số người thoát nạn qua thang này từ 15 người trở xuống từ mỗi tầng;

1,2m: với nhà có số người trên tầng bất kỳ, trừ tầng một, lớn hơn 200 người;

0,7m: với nhà có chiều cao phỏng cháy chữa cháy không quá 15m và tổng số người thoát nạn qua thang này từ mỗi tầng không quá 15 người;

0,9m: với tất cả các trường hợp còn lại.

NGUỒN: SƯU TẦM